Opšti uslovi

1.    Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.

2.    Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžbina je neopoziva.

3.    Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku

4.    U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbine

Garancija kvaliteta

TOP-TIM d.o.o. garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac..

Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja.

Reklamacije i povraćaj robe

Reklamacija prilikom prijema – Ukoliko se prilikom prijema ili prvog puštanja u rad ustanovi da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će ukoliko je u mogućnosti popraviti artikal, zameniti novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. TOP-TIM d.o.o. se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja email obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon)

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača.

Uz račun, dostavlja se potrošaču obrazac za odustanak od ugovora.

Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora

U slučaju odustanka od ugovora, popunjen obrazac za odustanak (koji je dostavljen uz račun prilikom isporuke robe ili u poruci kojom vas obaveštavamo da ste uspešno poručili artikle) pošaljite nam poštom na adresu TOP-TIM doo iz obrasca.

Obrazac za odustanak možete preuzeti na ovom linku.

Rok za odustanak od ugovora iznosi 14 dana, ovaj rok teče od dana kada ste Vi primilli robu ili lice koje ste ovlastili za prijem robe u Vaše ime.

Dužni ste da nam robu u originalnoj ambalaži, sa svom propratnom dokumentacijom, vratite bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad ste poslali obrazac za odustanak (Obrazac za odustanak smatra se poslanim danom predaje na poštu i od tog dana teče rok za vraćanje robe prodavcu ).

Snosite punu odgovornost ukoliko dođe do umanjenja vrednosti robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Za svako korišćenje preko toga potrošač će odgovarati za umanjenu vrednost robe.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Vi snosite troškove vraćanja robe.

Iznos koji ste platili po osnovu ugovora, biće Vam vraćen najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu.

 

Garancija i servis

Bliži uslovi garancije određeni su Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije, našim Pravilnikom o rešavanju reklamacija, a sažet opis se može pogledati i u samom garantnom listu.Garancijom je pokrivena nesaobraznost proizvoda, fabričke greške u proizvodnji i materijalu.

Garanciji ne podležu oštećenja koja su posledica neadekvatne upotrebe, loma, više sile, nastala kao posledica pokušaja dorade ili popravke proizvoda u neovlašćenom servisu.

Ukoliko se reklamacija uvažava, nesaobraznost proizvoda se otklanja:

-popravkom;
-zamenom proizvoda za isti / drugi artikal u istoj vrednosti;
-povraćajem novca;

Pravo na garanciju se može ostvariti uz popunjen reklamacioni list, prezentaciju proizvoda i računa.